YHDYSKUNTASUUNNITTELU


Helsingin keskusalueen asemakaavasuunnitelma

1954
Yrjö Lindegren, Erik Kråkström

Erk Kråkströmin ja Yrjö
Lindgrenin keskustasuun-
nitelma (1954), jota Alvar
Aalto myöhemmin hyödynsi
omassa keskustasuunnitema-toimeksiannossaan.
Kuva: SRM

Suunnitelmassa esitettiin mm., että Töölönlahden eteläpuolella sijaitsevaa ratapiha-aluetta käytettäisiin osittain linja-autoasemana, kulttuurielämän alue sijoitettaisiin sisälahtien ympärille ja urheilu- ja virkistysalueet Töölönlahden pohjoispuolelle. Liikennesuunnitelmassa keskeinen sija on rautatien viereen sijoitetulla keskusväylällä, joka yhdistää kaupungin katuverkon ja valtakunnan runkotieverkon. Eduskuntatalon eteen muodostuisi kolmitasoinen liikennesolmu

Yhdyskuntasuunnittelussa Kråkström korosti maisema-arkkitehtuurin osaa viihtyvän elinympäristön muokkaajana.
Kuva: SRM


Lähderannan asuinalue

Espoo 1961–66
Erik Kråkström, Ahti Korhonen


Kuva: SRM

Kuva: SRM

Alueen kokonaisuuden kannalta olennaista on, että sama arkkitehti on suunnitellut sekä kaavan että rakennukset. Tuolloisten suunnitteluihanteiden mukaisesti alueella limittyvät erilaiset asuintalotyypit. Kun rakennuskorkeudet ja talojen suuntaukset vaihtelevat hallitusti, kokonaisvaikutelma on sekä kurinalainen että vapautunut. Rakennukset ovat arkkitehtonisesti yhtenäisiä mutta silti persoonallisempia kuin lähiöiden talot yleensä.


Teollisuusrakennukset
Koulurakennukset
Asuinrakennukset
Pankit
Kaskisten kirkko
Korjaus- ja lisärakentaminen
Yhdyskuntasuunnittelu


© 2009 Suomen rakennustaiteen museo/ Maija Kasvio
Aura Kivilaakso (toim.)

Sivun yläreunaan