TIEDOTE: INTERPLAY OF CULTURES AVAUTUU 26.9.2018

Tiedote 18.9.2019, julkaisuvapaa
 
INTERPLAY OF CULTURES
25 vuotta globaalin kestävyyden ja humanitaarisen kehityksen koulutusta Aalto-yliopistossa 
 
Näyttely Arkkitehtuurimuseossa 26.9.2018 – 24.2.2019
 
Arkkitehtuurimuseon syysnäyttely, Interplay of Cultures, juhlistaa Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen globaalin kestävyyden ja humanitaarisen kehityksen koulutuksen 25-vuotista historiaa. Samalla näyttely nostaa esille huolen maailman tilasta. Globalisaatio, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat megatrendejä, joiden takia ihmisen elinympäristö ja maapallo ovat suuressa muutoksessa. Rakennetun ympäristön suunnittelulla on keskeinen rooli ilmiöiden torjunnassa ja lievittämisessä. Sen takia on tärkeää, että arkkitehtien ammattikuntaa koulutetaan vastaamaan haasteisiin.
 
Arkkitehti ja varadekaani Saija Hollménin kuratoima näyttely esittelee kaksi Aalto-yliopiston poikkitieteellistä ja yhteistoiminnallista yliopistokurssia. Arkkitehtuurin laitoksen Interplay of Cultures ja Rakennetun ympäristön laitoksen Sustainable Global Technologies (SGT) toimivat Aalto World in Transition Research LAB (Aalto Wit LAB) -tutkijaverkoston alaisina. Ne ovat vuosien aikana tuoneet satoja arkkitehtiopiskelijoita etsimään ratkaisuja maailman ongelmiin.
 
Näyttely tuo museoon tunnelmia kurssien kohdemaiden kulttuureista ja esittelee joitakin esimerkkejä niiden puitteissa syntyneistä projekteista. Mukana on myös toteutuneita kohteita. Esimerkit osoittavat, että globaalit ilmiöt haastavat nuoret suunnittelijat lähestymään entistä monitahoisempia kysymyksiä. Samalla keskiöön nousee arkkitehdin oma kasvutarina ammattilaiseksi, jonka työtä ohjaavat vastuulliset arvot ja työtavat. Osallistuva suunnittelu sekä toimiminen osana monialaista ryhmää itselle vieraassa kulttuuriympäristössä on ollut monelle käänteentekevä kokemus.
 
Monialaisilla kursseilla opiskelijat joutuvat omaksumaan työelämässä tarvittavia taitoja, kuten esimerkiksi ryhmätyötaitoja, projektinhallintaa, viestintää ja yhteisöllistä vuorovaikusta. Avainasemaan nousee taito yhdistää tietoa esimerkiksi arkkitehtuurin, muotoilun ja tekniikan aloilta toteuttamiskelpoiseksi lopputulokseksi.
 
Näyttely piirtää esiin yliopisto-opetuksen mahdollisuudet ja haasteet kansainvälistyvässä maailmassa. Kehitysyhteistyön luonne on muuttunut valtiollisesta ylhäältä alas suuntautuvasta toiminnasta enenevässä määrin ruohonjuuritason yksilöiden toiminnaksi. Globaalin kestävyyden ja humanitäärisen kehityksen kentälle on avautunut mahdollisuuksia pienten toimijoiden osallistumiselle ja aktiivisuudelle. Toisaalta globaalit haasteet ovat kokoluokassaan vaativia: ratkaisut edellyttävät poikkitieteellistä ja monialaista yhteistyötä. Yliopistot ovat ottaneet aktiivisen roolin välittäjinä eri sidosryhmien välillä.
 
”Näyttely avaa mahdollisuuden käydä keskustelua arkkitehtuurin asemasta globalisoituvassa maailmassa ja kyseenalaistaa arkkitehtien perinteisiä rooleja. Muuttuva maailma haastaa meidät toimimaan yhdessä laajojen kysymysten parissa, vaihtuvissa olosuhteissa ja erilaisten kulttuurien äärellä,” kertoo kuraattori Saija Hollmén.
 
Näyttelyn taustalla on itse asiassa ideologisesti hyvin kaunis kysymys siitä, voidaanko arkkitehtuurin avulla parantaa maailmaa", toteaa Arkkitehtuurimuseon väliaikainen museonjohtaja Reetta Heiskanen.
 
"Ympäristöstä kumpuavien tarpeiden ratkominen on selvästi samalla opettanut nuorille suunnittelijoille empatiaa ja kunnioitusta. Kulttuurien väliset kohtaamiset eivät koskaan ole staattisia”, jatkaa Heiskanen.
 
Näyttelyn ovat tuottaneet Arkkitehtuurimuseo, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos sekä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos.
 
Näyttelyn kuratoi arkkitehti, varadekaani Saija Hollmén. Näyttelysuunnittelijana toimii Maiju Suomi ja hankeassistenttina Johanna Marttila. Graafisesta suunnittelusta ja julkaisusta vastaa Salla Bedard. Näyttelymestarina toimii Timo Vikkula.
 
Näyttelyn oheisohjelma avaa kestävyyden teemoja luentojen, keskustelutilaisuuksien ja teemaluentojen kautta. Näyttelyjulkaisu syventää kokonaisuutta taustoittavilla artikkeleilla ja projektiesittelyillä. Näyttelyn oheisohjelmaa tukee Allan ja Bo Hjeltin taidesäätiö.
 
Interplay of Cultures – Arkkitehdin ammattikuva muuttuu
Arkkitehdit Hennu Kjisik ja Veikko Vasko kehittivät ja toteuttivat alun perin nimellä Interplay of Cultures (kulttuurien vuorovaikutus) tunnetun kurssin Juhani Pallasmaan osastonjohtajakaudella. Kurssin painopiste keskittyy teoreettisiin harjoituksiin, ymmärryksen luomiseen ja analyysityökalujen antamiseen. Jotkin opiskelijoiden projekteista ovat kuitenkin myös toteutuneet, kun työtä on sinnikkäästi jatkettu ilman varsinaista toimeksiantoa rahoitusprosessista toteutukseen asti. Vaikka projektien toteuttaminen ei ole koskaan ollut yliopiston tehtävä, esimerkit osoittavat, että kokemus on ollut osalle opiskelijoista merkittävä. Se on muovannut heidän ammatillista ja henkilökohtaista identiteettiään, asenteitaan ja työskentelytapojaan.
 
 
Sustainable Global Technologies (SGT) – Kokemusta kansainvälisistä hankkeista
Poikkitieteellinen ja yhteistoiminnallinen Sustainable Global Technologies (SGT) -ohjelma perustettiin vuonna 2006 silloisen Teknillisen korkeakoulun (TKK) Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori emeritus Matti Pursulan rehtorikaudella. Vastuuprofessorina toimii vesitekniikan professori Olli Varis. Yliopistotasoinen opintokokonaisuus pyrkii antamaan kokonaisvaltaisen näkemyksen maailman tilasta ja kehityksen suuntaviivoista keskittymällä kestävän kehityksen ja teknologian rooliin muutoksessa. Ohjelman kautta on mahdollisuus saada käytännön kokemusta kansainvälisistä hankkeista.
 
 
Näyttelyn ohjelmisto
 
Tiistai 25.9. kello 17, Arkkitehtuurimuseo
Luento: Arkkitehti, professori, Tomà Berlanda. Kapkaupungin yliopiston Arkkitehtuurin, geomatiikan ja kaavoituksen koulun johtaja. Kapkaupunki, Etelä-Afrikka: Cultural Interplays between Empathy and Respect
 
Keskiviikko 24.10. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Round table -keskustelu näyttelyn teemoista: moderaattorina näyttelyn kuraattori, arkkitehti ja varadekaani Saija Hollmén. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos
 
Keskiviikko 21.11. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Luento: Professori Ester Charlesworth, RMIT, Melbourne, Australia
Architects Without Frontiers: War Reconstruction and Design Responsibility
 
Teemaopastukset yhteistyössä Helinä Rautavaaran museon kanssa talvella 2019
 
Lehdistökuvat
Ilona Hildén, tiedottaja
Arkkitehtuurimuseo
ilona.hilden@mfa.fi
+358 45 7731 0468
 
Lisätiedot ja haastattelut 
Saija Hollmén, arkkitehti, varadekaani
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos
saija.hollmen@aalto.fi
+358 40 587 9808