Maisema-arkkitehtuuria käsittelevää kirjallisuutta

 

Anderson, Amos; Jung, Bertel & Johansson, Oscar (1909). Helsingfors som bad-, rekretions- och turistort. Helsinfors.

Baillie-Scott, M. H. Et. al. (ed. 1910). Garden Suburbs : Town planning and modern architecture 1910. London : Fisher Unwin.

Barup, Kerstin & Edström, Mats (1988). Lantstället Skärva. Lund: Lunds universitet. 1988.

Elfving, Jenny. Suomalaista puutarhataidetta (1929). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Halme, Anna-Maija (toim. 2005) Puistot ja puutarhat. Suomalainen puutarhaperinne. Suomen kotiseutuliiton julkaisuja A:11. Helsinki: Suomen Kotiseutuliitto.

Hautamäki, Raija et. al. (toim. 1999). Kartanopuistomme, osa Helsingin historiaa. Helsinki: Rakennusvirasto.

Hautamäki, Ranja. Portti puutarhaan (2000). Historiallisten puutarhojen inventointiopas. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 21. Helsinki: Edita Oy.

Häyrynen, Maunu et. al. (toim. 2001). Hortus Fennicus : Suomen puutarhataide. Helsinki : Viherympäristöliitto / Puutarhataiteen seura.

Iisakkila, Leena (1985). Piha vihreäksi – neljä suunnitteluesimerkkiä. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Ivars, Marja & Lounatvuori, Irma (2005). Puistonäkymiä Museoviraston kartanoissa ja nähtävyyksissä. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 27. Helsinki.

Kaituri, Arto (2000). Puutarha-arkkitehdista maisema-arkkitehdiksi – ammatin kehitys vuosina 1946-1979. Espoo : Teknillinen korkeakoulu.

Lange, Willy (1910). Land- und Gartensiedelungen. Webers illustrierte Gartenbibliothek 4. Leipzig : J.J. Weber.

Lehtonen, Kai R (1971). Tapiola kesät talvet. Porvoo & Helsinki: WSOY.

Lepaa : Puisto-opas (2001). Pienpainate. Helsinki : Dendrologinen seura.

Liski, Matti, Alapeteri, Niina & Ruoff, Eeva (toim. 2006). Hesperian Esplanadi : puistohistoriallinen selvitys. Helsinki : Helsingin kaupungin rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto.

Lounatvuori, Irma Dölle, Sirkku (toim. 2008). Signe Brander Suomen kartanoissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1152. Helsinki: Museovirasto.

Luostarinen, Katri (1951). Puutarha ja maisema. Helsinki: WSOY.

Merivuori, Tuula-Maria (1996). Suomen maisema-arkkitehtien vuosikirja: juhlavuosi 1996. Helsinki: Suomen maisema-arkkitehdit.

Merivuori, Tuula-Maria (1984). Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri Suomessa : Osa 1. Helsinki: Suomen maisema-arkkitehdit.

Merivuori, Tuula-Maria (1984). Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri Suomessa : Osa 2.
Helsinki: Suomen maisema-arkkitehdit.

Olsson, Paul (1946). Trädgårdskonst i Finland. Helsingfors: Holger Schildts förlag.

Ranck, Christian (1922). Puutarhataiteen historia. Helsinki.

Ruokonen, Ria (1992). Puutarha-arkkitehti Jussi Jännes Tapiolan suunnittelijana. Diplomityö Espoo : Teknillinen korkeakoulu.

Ruoff, Eeva (2001). Vanhoja suomalaisia puutarhoja. Helsinki: Otava.

Ruoff, Eeva (1996). Kultaranta ¬– Gullranda – A summer home in Finland. Porvoo: WSOY.

Savikkko, Sari (2004). Kesäpäivä Kultarannassa. Helsinki: Helmi.

Uino, Pirjo & Häyrynen, Maunu (1990). Suomen puutarhataiteen historia : esitutkimuksen loppuraportti. Espoo: Teknillinen korkeakoulu.

Uino, Pirjo (1979). Villa Kultarannan arkkitehtuuri. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Uusitalo, Kaija (2007). Liisanpuistikko : historiaa ja nykypäivää. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 4. Helsinki.

Sarajas-Korte, Salme et. al (toim. 1988). Ars : Suomen taide 2. Espoo : Weilin & Göös.

Sinisalo, Antero (1997). Puutarhataiteen historian perusteet : Luennot 1966-1968. Espoo: Teknillinen korkeakoulu.