Finlands arkitekturmuseums principer för ett tryggare utrymme

Publicerad:  14.09.2021
Uppdaterad: 12.12.2022

Arkitekturen tillhör alla. Vi på Finlands arkitekturmuseum vill att var och en ska ha möjlighet till en trygg museiupplevelse och till att delta som den person hen själv är utan att behöva vara rädd för diskriminering eller trakasserier.

Det här är Finlands arkitekturmuseums principer för ett tryggare utrymme. Vi har inte själva tänkt ut dem, utan har bekantat oss med olika exempel och på basen av dem format de principer som är i bruk hos oss.

Vi förbinder oss till principerna för ett tryggare utrymme i all Arkitekturmuseets verksamhet. Dessa principer följs i Arkitekturmuseets utrymmen, vid evenemang och i publikarbetet, i de virtuella rummen och de sociala medierna. Arkitekturmuseet strävar aktivt till att skapa en tryggare verksamhetsomgivning för museibesökare, samarbetspartner samt den egna personalen.

Som museum har vi gått igenom – och strävar till att i framtiden kontinuerligt gå igenom – museets innehåll ur jämställdhets- och likvärdighetssynvinkel. Vi vill fästa särskild uppmärksamhet vid de upplevelser kunder har som tillhör minoriteter, i museets utrymmen, utställningar och publikarbete.

Alla våra anställda, inklusive de tidsbundet anställda, får utbildning i frågor om likvärdighet och när det gäller att identifiera olika former av diskriminering.

Vi informerar om principerna för ett tryggare museiutrymme till alla våra samarbetspartner och förutsätter att de förbinder sig till dem vid museets evenemang. Förutom detta har även du som besökare en möjlighet att på de sätt som det berättas om i det följande bidra till att Finlands arkitekturmuseum blir ett tryggare utrymme för alla.

Likvärdighet, osakligt beteende och att ingripa i sådant

Alla är likvärdiga. Människovärdet tillhör alla oavsett kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, handikapp, hälsotillstånd, sexuell inriktning eller någon annan egenskap som har med personen att göra. Var och en har rätt att bli hörd och respekterad.

I Finlands arkitekturmuseum godkänner vi inte diskriminering eller trakasserier, till exempel rasism. I dessa former av beteende ingriper vi alltid och omedelbart, oberoende av vem som diskriminerar eller trakasserar.

Användning av utrymmet och deltagande

Var och en kan bidra till att de gemensamma utrymmena och situationerna är trygga. Granska din egen verksamhet och hur den påverkar andra. Vi har alla olika slags behov och önskemål knutna till gemensamma utrymmen och situationer. Också att vistas i utrymmena utan särskilt syfte är tillåtet för alla. Lyssna och ge rum även åt andra.

Finlands arkitekturmuseum är ansvarigt för tryggheten i de gemensamma utrymmena och situationerna. I egenskap av museum öppet för alla önskar vi få respons på vår verksamhet. Vi vill höra om nya synvinklar och lära oss av dem. Vi förbinder oss till en utvärdering av vår egen verksamhet och till att utvecklas på ett sätt som baserar sig på den erhållna responsen. I Arkitekturmuseet bereder vi aktivt rum för olikartade sätt att vara och växelverka.

Antagande och generaliserande

Man kan inte undgå antaganden och fördomar, men man kan sträva till att kritiskt granska dem och till att omvärdera sin egen aktivitet. Förhåll dig sensitivt till andras yttre och erfarenheter. Lägg dig inte i en annans utseende, klädsel, kropp eller individuella sätt att tala och gör inga antaganden på basen av dem. Undvik stereotyper, generaliseringar och sexifierande språkbruk i ditt tal.

I Finlands arkitekturmuseum godkänner vi inte osakligt verbalt eller icke-verbalt kommenterande.  Alla våra anställda, inklusive de tillfälligt anställda, får utbildning i fråga om stereotypier.

Att fråga, lära sig och tveka

Finlands arkitekturmuseum är ett utrymme för lärande. Det är tillåtet att fråga och tveka. Vi begår alla fel, som vi förbinder oss till att lära oss av. Lärandet kan väcka olustiga känslor, men det är inte farligt. Vi ger och skapar rum för varandra för lärandet. Var och en har rätt att känna och uttrycka sin egen upplevelse av diskriminering eller trakasseri, och det får väcka olust hos andra. Vi stöder varandra då vi går in på olustområdet.

Finlands arkitekturmuseum är också redo att lyssna, lära sig och rätta till begångna fel.

Språk, diskussion och lättfattlighet

Vi fäster vikt vid hur vi talar till varandra och vilken sorts språk vi använder. Fråga modigt om du inte förstår.

Finlands Arkitekturmuseum strävar i sin kommunikation och verksamhet till att använda sig av ett lättfattligt språk och att förklara svåra begrepp. Arkitekturmuseets huvudsakliga kommunikationsspråk är finska. En stor del av innehållet finns också på engelska och svenska. I mån av möjlighet erbjuds också översättningar och information på andra språk.

Ansvar

Finlands Arkitekturmuseums personal är på plats för dig. Vid situationer och evenemang som museet organiserar bär museets personal ansvaret för att ingripa i osakligt beteende och diskriminering. Om du vill tala eller behöver hjälp finns personal som fått utbildning i jämlikhets- och likvärdighetsfrågor alltid på plats. Du kan alltid ge respons antingen direkt till personalen, via en responsblankett eller per e-post. Du kan ge respons också då du ser något anmärkningsvärt i Arkitekturmuseets personals egen verksamhet.

Var och en tar för sin del ansvar för högaktandet av andra. Vi uppmuntrar till att lära och sporrar till att fråga. Observera emellertid att inte en enda av museets besökare är förpliktigad till att undervisa andra. Man kan också på ett självständigt sätt sätta sig in i likvärdigheten och i saker som är nya för en själv.

Var och en kan för sin del värna om tryggheten i det gemensamma utrymmet genom att ingripa i osakligt beteende och trakasserier eller genom att meddela om sådant till Arkitekturmuseets personal.

Respons samt möjligheten att kommentera och påverka

Du kan ge respons till Finlands Arkitekturmuseum om principerna för ett tryggare utrymme och om museets säkerhet överlag anonymt med den här blanketten: här en länk i form av en mening till blanketten.

Finlands Arkitekturmuseums personal behandlar responsen ungefär en gång i månaden. Om du så önskar tar vi kontakt med dig. Din respons är för utvecklandet och förbättrandet av vår verksamhet synnerligen viktig. Tack för att du ger av din tid till att skriva den!

Definitioner

Varför ”tryggare” och inte ”trygg”?

Principerna för ett tryggare utrymme är en gemenskaplig praxis som ökar tryggheten och säkerheten. I tryggare utrymmen tar i första hand personalen eller en ansvarsperson, men också andra deltagare ansvaret för tryggheten i det gemensamma sociala utrymmet och den gemensamma sociala situationen, och särskilt i fråga om besvärliga situationer. Med hjälp av principerna för ett tryggare utrymme är det möjligt att behandla konflikter i stället för att man behöver stå ut med dem. Ordet ”tryggare” används istället för ”trygg”, för ett fullständigt tryggt utrymme för var och en är omöjligt att garantera.

Principerna för ett tryggare utrymme har sin utgångspunkt i sub- och alternativkulturerna, speciellt i evenemang ordnade av sexual- och genusminoriteterna i vilka man har velat se till att var och en har en möjlighet till att vara sig själv, utan någon rädsla för trakasserier, diskriminering eller rentav våld.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är ett orättvist eller fördomsfullt bemötande av någon människogrupp eller individ på basen av en eller flera av till exempel följande egenskaper, på grund av vilka man inte får diskriminera:  

 • kön
 • transsexuell identitet eller icke-normativt genusuttryck
 • kulturell eller etnisk bakgrund
 • religiös eller annan övertygelse
 • funktionsförmåga
 • sexuell inriktning
 • ålder
 • nationalitet
 • ursprung
 • språk
 • utseende/kropp
 • klass/socioekonomisk bakgrund

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Otillräcklig tillgänglighet*, trakasseri, sexuellt trakasseri och uppmaning till diskriminering är också former av diskriminering.

*Finlands arkitekturmuseum är inte helt och hållet tillgängligt. Tilläggsinformation om museets tillgänglighet hittar du i tillgänglighetsredogörelsen. Du kan också ge oss respons beträffande museets tillgänglighet.

Vad är trakasseri och ett osakligt beteende?

Trakasseri eller osakligt beteende kan vara att utöva aggressiva påtryckningar, hota, mobba, isolera eller skrämma. Sexuellt trakasseri är ett icke-önskvärt och opassande fysiskt närmande, att göra sexuella anmärkningar och anspelningar.

Material som stöd för självständigt inlärande

Finlands arkitekturmuseum har i det här avsnittet fört in två ordlistor som går att använda som stöd för självständigt inlärande. Ordlistorna har sammanställts av de organisationer som nämns nedan. Tack för ert arbete!

Fem-R:s ordlista:

Fem-R är en feministisk och antirasistisk medborgarorganisation vars mål är att göra de rasifierades röst hörd i det finländska samhället och vara en del av skapandet av ett likvärdigt och tryggt Finland för alla människor. På Fem-R:s ordlista har samlats ord och begrepp som hänför sig till feminism och antirasism. Ordlistans mål är att i den feministiska debatten utgöra en källa för dem som inte i praktiken är bekanta med termerna. http://www.fem-r.fi/sanasto/   

Setas Regnbågsordlista:

Seta är en människorättsorganisation vars mål är en genomgripande förändring av samhället på ett sådant sätt att de mänskliga rättigheterna och välbefinnandet förverkligas i Finland och internationellt oberoende av människors sexuella inriktning, genusidentitet eller genusyttring. Setas regnbågsordlista samlar ihop begrepp och termer som gäller genus- och sexualminoriteter. https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

Tack

Vi tackar alla dem som deltagit i utarbetandet av principerna samt dem som har bidragit med respons för deras viktiga arbete.

Vid utarbetandet av Finlands arkitekturmuseums principer för ett tryggare utrymme har som källor använts principerna som används av följande kulturaktörer: #StopHatredNow, Ruskeat tytöt, Finlands fotografiska museum, Vanda konstmuseum Artsi, Centrumbiblioteket Ode, tjänsten Kultur för alla.