Yleisötyön tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Suomen arkkitehtuurimuseo
Osoite: Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki
Puhelin: +3584577310482
Sähköposti: mfa@mfa.fi, suvi.juvonen@mfa.fi
Yhteyshenkilö: Suvi Juvonen

Rekisterin nimi

Suomen arkkitehtuurimuseon yleisötyörekisteri

Rekisteröidyt

Suomen arkkitehtuurimuseon yleisötyöhön liittyvissä rekistereissä rekisteröityjä ovat:
• Suomen arkkitehtuurimuseon tapahtumiin ja tilaisuuksiin Surveypal-lomakkeella tai muulla tavalla ilmoittautuneet tai ilmoitetut henkilöt
• Suomen arkkitehtuurimuseon tapahtumiin ja tilaisuuksiin kutsuvieraina ilmoitetut henkilöt

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Suomen arkkitehtuurimuseon tapahtumarekisterin henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun (asiakkuus tai sopimus). Tietoja käytetään yhteydenpitoon ja/tai laskutukseen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Arkkitehtuurimuseon rekisterien käsiteltävät tiedot vaihtelevat, tarkat selostukset saa rekistereistä vastaavalta henkilöltä. Tapahtumarekisterissä on useimmiten seuraavat tiedot:

• Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
• Rekisteröidyn osoite;
• Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
• Rekisteröidyn puhelinnumero;

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Arkkitehtuurimuseon järjestelmiin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa henkilötietojen käsittelijälle, joka käsittelee tietoja Arkkitehtuurimuseon puolesta. Käsittelijä on velvollinen noudattamaan tietosuojalakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Henkilötietojen säilytysaika

Tapahtumarekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään kunkin tapahtuman luonteen kannalta olennainen aika. Pääsääntöisesti henkilötietoja säilytetään kunkin tapahtuman jälkeen noin yksi vuosi edellyttäen, että tapahtumiin liittyvät mahdolliset maksut on suoritettu.

Profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekistöröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Arkkitehtuurimuseon käsittelemät henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Arkkitehtuurimuseo voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Arkkitehtuurimuseo voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Arkkitehtuurimuseo voi kieltäytyä poistamasta tietoja yleisen edun perusteella silloin, kun tietoja säilytetään historiallisia tutkimustarkoituksia ja arkistointitarkoitusta varten.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Suvi Juvoselle osoitteeseen suvi.juvonen@mfa.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Suomen arkkitehtuurimuseo
Suvi Juvonen
suvi.juvonen@mfa.fi
+3584577310482
Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään ajoittain esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.11.2020.

Helsinki 24.11.2020