Oppikokonaisuus 1: Kuraattori kertoo

Kuraattori kertoo –videoilla Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyn kuraattorit kertovat valitsemiensa arkisto- ja kokoelma-aineistojen avulla naisarkkitehdeista ja arkkitehtuurin naishistoriasta.

Historia on totuttu kertomaan niin sanottuna ”suurena kertomuksena”, jossa ovat korostuneet tietyt näkökulmat. Myös Arkkitehtuurin historian kohdalla sen todeta sen olevan suurilta osin esimerkiksi mieskeskeistä, valkoista, keskiluokkaista tai eurosentristä. Myös pienillä tarinoilla on merkitystä ja historiaan voi olla monia erilaisia näkökulmia. Näistä yksi on naishistoria.

Naisten yhteiskunnallinen asema oli 1900-luvun alussa erilainen kuin se on tänä päivänä. Ammattiin kouluttautuvan ja ammatissa toimivan naisen tiellä oli paljon esteitä. Suomessa ei Wivi Lönnin lisäksi muita naisarkkitehteja, jotka olisivat johtaneet omaa toimistoaan ja menestyneet arkkitehtuuri kilpailuissa. Monet ammatilliset verkostot ja järjestöt, kuten Suomen Arkkitehtiliittoa edeltänyt Arkitekt-Klubben, pysyivät pitkään naisilta suljettuina. Tämä kaikki on vaikuttanut siihen, minkälaisia aineistoja meille on säilynyt tarkasteltavaksi tähän päivään.

Monet tarinat tai kokemukset ovat tulleet ohitetuiksi ja jääneet sitä kautta aliedustetuiksi myös museokokoelmissa. Erilaisten vähemmistöjen ja marginalisoitujen ihmisryhmien historian tallentaminen onkin ollut ja on joissain tapauksissa edelleen yhteisön itsensä vastuulla. Tämä aiheuttaa tutkijoille haastavia tilanteita esimerkiksi naishistorian tai sateenkaarihistorian tutkimisen kohdalla, kun syrjinnästä ja muista eriarvoistavista rakenteista johtuen aineistojen tallentamista ei ole tehty, aineistot tai asiasanoitukset ovat puutteellisia tai niitä on jopa hävitetty. Myös nopeasti muuttuva kieli ja nykypäivästä eroavat käsitteet ja käsityksen erilaisista ilmiöistä historiassa vaativat historiantutkijalta herkkyyttä ja syvää asiantuntemusta käsiteltävästä aiheesta, jotta erilaisten ihmisten, kokemusten ja ilmiöiden historia voidaan oppia tunnistamaan ja tuntemaan.

Kuraattori kertoo -videoilla kuulemme eräänlaisia vastauksia esimerkiksi siihen, miksi arkisto- ja kokoelma-aineistot ovat tärkeitä ja mitä voimme saada tietää tai mitä voimme oppia niiden pohjalta yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä.

Tampereen paloaseman kilpailu

Vuonna 1908 valmistunut Tampereen paloasema sijaitsee Tampereella osoitteessa Satakunnankatu 16. Wivi Lönn oli yksi Tampereen paloaseman suunnittelukilpailuun kutsun saaneista kuudesta arkkitehdista. Kaikki eivät kuitenkaan suhtautuneet suopeasti siihen, että Wivi Lönn oli mukana kilpailussa. Videolla Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyn kuraattori ja Arkkitehtuurimuseon amanuenssi Anna Autio, kertoo tarkemmin Tampereen paloaseman suunnittelukilpailusta ja siihen liittyvistä aineistoista.

Tumstocken-päiväkirja

Tumstocken oli kaksikielinen naisarkkitehtien kerho, joka perustettiin vuonna 1919. Se toimi vastineena Arkkitehtiklubista yhdistykseksi samana vuonna virallistetulle Suomen Arkkitehtiliitolle, jonka toiminnasta naiset oli tuohon aikaan rajattu ulos. Videolla Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyn kuraattori ja Keiden kaupunki –hankkeen väitöstutkija Hanna Tyvelä, kertoo tarkemmin Tumstocken-päiväkirjasta ja siitä, miten se liittyy Architectan historiaan.

Wivi Lönnin matka-albumi

Vaikka naisten itsenäistä matkustamista ei 1800–1900-lukujen vaihteessa rajoitettu, liittyi siihen paljon ennakkoluuloja. Arkkitehdin työn lisäksi Wivi Lönnin suuri intohimon kohde oli matkustaminen. Hänen tiedetään käyneen vuosien 1897 ja 1938 välillä ulkomailla ainakin 38 kertaa. Matkat suuntautuivat lähes kaikkiin läntisen Euroopan maihin, useimmiten Ranskaan, ja pelkästään Pariisiin jopa 18 kertaa. Videolla Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyn kuraattori ja Arkkitehtuurimuseon näyttelyamanuenssi Jutta Tynkkynen, kertoo tarkemmin Wivi Lönnin matka-albumista.

Tehtävä

Katsokaa videot yhdessä ja keskustelkaa ryhmässä tai pienryhmissä niiden pohjalta.
Vaihtoehtoisesti voitte toteuttaa tehtävän itsenäisesti.
Voitte halutessanne käyttää keskustelun tukena seuraavia apukysymyksiä:

Mitä ajatuksia, tunteita tai kysymyksiä videot herättivät?
Mitä esineitä tai asioita haluaisit itse tallentaa tai jättää omasta elämästäsi löydettäväksi tulevaisuuden ihmisille?
Miksi valitsit juuri nämä esineet tai asiat?
Miltä tuntuu ajatus siitä, että historiantutkijat löytäisivät ne ja tutkisivat niitä?
Mistä muista näkökulmista historiaa voisi tarkastella?
Entä mistä näkökulmista omaa historiaasi voisi tarkastella?

Kirjatkaa keskustelussanne esiin nousseita asioita ylös.

Halutessanne voitte jatkaa aiheen työstämistä toteuttamalla keskustelun pohjalta ryhmän yhteisen visuaalisen kollaasin tulevaisuuden museosta, jossa tallentamanne ja löydettäviksi jättämänne esineet ja asiat ovat esillä.

Opi naisarkkitehdeista ja arkkitehtuurin naishistoriasta

Ryhmä matkustamassa tuulisella laivan kannella.

Oppimateriaalissa käsitellään naisarkkitehteja ja arkkitehtuurin naishistoriaa arkistopedagogisesti. Oppimateriaali sisältää sanaston, kaksi oppikokonaisuutta, joissa aiheita käsitellään arkisto- ja kokoelmaaineistojen sekä videohaastattelumateriaalin. Lisäksi materiaali sisältää aihetta syventäviä kuva- ja artikkelisarjoja. Oppimateriaali pohjautuu Arkkitehtuurimuseon vuoden 2022 päänäyttelyyn Eläköön Wivi Lönn!

Palaa oppimateriaalin pääsivulle
Ryhmä matkustamassa tuulisella laivan kannella.